Gårder og plasser

Gårder og plasser

SKREVET AV OLE GULBRAND RUDSENGEN
Det var tradisjon i almenningene at folk kunne etablere nye gårdsbruk (rydningsplasser) på almenningens område, forutsett at bestemte vilkår og begrensninger var fulgt. Ulike kilder er brukt i dette kapitlet, men Kolbjørn Skjervengens tekst i boka for Nordre Oppdalen (2006) er en viktig kilde.

Skjerva gård
Skjerva gård
Skjelbreia gård
Skjelbreia gård
Våja
Våja
Kvernstuen
Kvernstuen
Sørtangen
Sørtangen
Skjervengen
Skjervengen
Nordengen
Nordengen

Skjerva gård

Rydningsplass fra 1600-tallet. Gården er nevnt som rydningsplass i 1657. Skjerva gård ble kjøpt av von Krogh på slutten av 1700 tallet. Et snaut tiår senere ble det solgt til brukseier Mathiesen. I folketellingen fra 1885 er en Hans Pedersen oppført som eier. Trolig er det han som senere tok etternavnet Skjerva. Hans var gift, men barnløs. Gården ble overtatt av en slektning, Jon Bjørgepålsrud fra Gran. Under Jons tid ble det solgt flere hyttetomter, blant annet til Ernst Aschenbach (Mertonhytta) og Fiskehytta.

Mikal Stokk kjøpte eiendommen i 1937 av John Fredriksen Skjerva. Fredriksen overtok i sin tid gården etter sin pleiefar Hans Pedersen Skjerva i 1895. Hans Pedersen kjøpte (muligens) gården fra Haaken Mathiesen.

Gamlestua på Skjerva gård ble satt opp ca. 1850, uthuset i 1909. Våningshuset og stabburet er fra 1959. I 1967 var det 1 hest, 4 kuer og 3 griser på gården. Eier på denne tiden var Johannes Mikalsøn Stokk. I 1981 ble det oppgitt at gården fortsatt dyrket korn.

Jon Skjerva (1866 – 1937)
av Ragnvald Sogn

Når historien om stedet Skjerva skal skrives, kommer man ikke utenom småbrukeren Jon Skjerva. Han kom fra Bjørgepaulsrud i Gran. Han giftet seg med Martha Stubne og overtok gården. Jon tok derfor etternavnet Skjerva etter småbruket. Man kan kalle Jon en arbeidets mann. På småbruket Skjerva var det nok å henge fingrene i. For å livberge seg, måtte det opparbeides nye åkerlapper. Det var masse stein i jorda og denne måtte fjernes. De store steinrøysene som ligger rundt omkring vitner om mye slit. Ved siden av dette, måtte det bygges nye hus og repareres på de eldste. Inntektene var det så som så med. Som attåtnæring drev Jon en utstrakt skyssvirksomhet. Med hest og kjerre om sommeren, og med hest og slede om vinteren, sørget Jon for at «feriefolket» kom frem til hyttene sine på Skjerva. Han var fast kjørekar for Frøen-familien og de som bodde på Tjærehytta.

I forbindelse med driften av revefarmen til Trygve Sogn på Sørtangen, hadde han uttallelige turer med revemat og nødvendig utstyr til familien Sogn. På denne tiden sluttet bilveien på Koperud og all transport videre foregikk med hest.

Jon var en mann en kunne stole på. Han kom bestandig til avtalt tid. Etter manges mening var han for snill med prisingen av turene, men av og til var han litt «lur» av seg. En gang han kjørte pargas til Frøen og gjennom Tangesundet, ble han spurt: «Hva skal du ha for skyssen»? Jon svarte: «Du kan betale det du synes skyssen er verdt». Harald Frøen spurte om han var fornøyd med to kroner. «Jeg hadde nå tenkt meg fem», svarte Jon. Han fikk naturligvis det. Prisen for transport var dermed satt for flere år framover.

Alle likte Jon Skjerva, og det er mange historier om han. Jon likte å skryte og legge på litt her og der, men dette var i uskyldighetens tegn. Han fortalte ofte om fisketurer på Skjervevatnet. Han fikk riktignok ikke opp den store fisken som dro båten bortover vannet. Det var riktignok store ørreter i Skjerva på den tiden, men å dra en båt er litt vel drøyt. Jon påsto imidlertid at historien var sann, og mange lot som om de trodde han.
En gang om våren kom han over et jorde på 20 mål han hadde glemt å slå. Om vinteren moret han seg over historien om den store havreåkeren sin. Når han kom kjørende nedover fra den berømte Skjervesvingen og fikk vannet i øyesyn, kunne han opplyse: «De den store havreåkeren min»

Jon Skjerva var en skøyer og likte å legge på litt når han snakket med folk. Jordene som han dyrket lå rundt husene og ned mot vannet. Det var som et småbruk å regne. En vinterdag som han drev med noe arbeid ute på tunet, kom det en del fremmedfolk forbi på ski. Jon kom dem i møte, for han likte å prate litt når anledningen bød seg. Praten gikk livlig. De ankomne var litt nysgjerrige også, og de var vel litt forundret over at det lå et gårdsbruk så langt inne på skauen. De stod og så utover Skjervevatnet, og det var ikke så godt å skille mellom land og vann. Så var det en i flokken som tok ordet og spurte hvor stor gården hans var. Jon rettet seg litt ekstra opp da spørsmålet kom, hevet røsten og svarte: «Ja, det er dissa smålappene her rundt husa da, men det er Blåmyra der nede som er godjordet mitt», sa han og pekte utover Skjervevatnet.
Måten å være på gjorde Jon kjent og aktet av mange. Han kjente alle, og alle kjente han. Han skapte liv på et fredelig Skjerva.


>> Tilbake

Skjelbreia gård

Skjelbreia gård: rydningsplass fra 1600 – 1700 tallet. Det eldste huset på Skjelbreia gård skal være fra 1782, men det er også funnet rester av et årehus som visstnok skal være fra 1500 tallet. I boka Norske Gårdsbruk står det at kårbygningen som fremdeles står der ble bygd før 1782. Resten av bebyggelsen er fra 1900-tallet. Leif Skjelbreia overtok gården etter faren Lars (1897 – 1881) i 1972. Lars Skjelbreia overtok gården i 1921. Den første traktoren ble kjøpt i 1952. Gården hadde kyr fram til 1973. I 1996 oppgis det at gården har 32 dekar jord og 70 dekar beite. Det dyrkes korn og høy. På dette tidspunktet hadde Leif Skjelbreia 32 sauer og 5 bikuber.
Skjelbreia gård ble solgt i 2011.


Lars Skjelbreia (1897 – 1981)
av Ragnvald Sogn

Lars Skjelbreia var født og oppvokst på småbruket Skjelbreia. Han ble gift med Martha (1897 – 1979) og de fikk tre barn. Det var ikke lett å drive gård på den tida, da veien ikke gikk lenger fram enn til Skjervetråkket. Kun en enkel og steinete sti gikk fra Kjørstua og frem til gården. Alt av varer ble fraktet i båt om sommeren og med hest og slede om vinteren. Låven på Skjelbreia brant ned i 1896. Den ble straks gjenoppbygd og ble brukt fram til 1936, da den ble modernisert av Kristian og Aleksander Tangen. De 5000 taksteinene som trengtes på låvetaket ble rodd fra Kjørstua til Skjelbreilandet! Bilvegen inn til gården ble først ferdig i 1953.

Jordstykkene ble utvidet med håndkraft. Lars hadde en enorm fysisk styrke og utholdenhet. De svære steinrøysene som man kan se rundt omkring vitner om noe av slitet.

Ved siden av gårdsdriften, arbeidet Lars i skogen, mest med hest og geitdoning. Det ble ofte lange dager og lange vintre. Vinteren var imidlertid kjærkommen, da man kunne kjøre på isen fra tidlig på høsten til langt utpå våren. Ofte kunne isen være en meter tykk med et solid lag stålis i underkant. Lars tynte isen til det siste, men det gikk galt et par ganger. Mirakuløst berget han både seg selv, hest og slede.
På den tiden gikk Skjervesaga for fullt. Alt det grove tømmeret ble skåret her, mens slipen, de minste stokkene, ble fløtet nedover Leirelva til nærmeste tresliperi.

Lars var med i fløterlag, som oftest besto av to – tre personer. En gang ble fløterlaget til Lars, som besto av Hans og Kristian Skjervengen, overrasket av snøvær og kulde. Da tømmeret ikke «gikk» som det skulle, besluttet de seg for å overnatte ute omtrent ved Minnerstua. De gjorde opp varme og la seg rundt bålet. Som regel var de gjennomvåte. Dagen etter ble slipen fløtet videre.

Lars var en mann en kunne stole på. Hadde han lovet en ting, holdt han ord «åkke som». Da Ragnvald Sogn skulle bygge hytte på Brennodden ved Grøa, påtok Lars seg å frakte tømmeret fra Tennisplassen, rett overfor der Jonette og Kristian Tangen bodde, over myra og fram til tomta. Den vinteren var det sparsomt med kuldegrader, og snøen la seg tidlig. Det var lite tele i bakken, slik at transporten stadig ble utsatt. Ved påsketider var brødrene Karl og Ragnvald Sogn tilfeldig ute en tur på kvelden. Da hørte de noe pesing nede i myra. De trodde det var en elg, men det viste seg at det var Lars som «bånntro» myra. Han hadde hørt i radioen at det skulle bli kuldegrader, og da var det muligheter for å få fraktet tømmeret over. Lars fikk rett og greide jobben. Det er helt uforståelig at Lars greide å få de store steinene, som var pilarer under stabburet, over myra til Brennodden. Hver stein veide ca. 200 kilo! Jeg visste at Lars var sterk, men ikke så sterk. Han gjorde alt for å holde ord.

Ole Gulbrand Rudsengen besøkte Kjell og Magne Morstad våren 2019. Kjell forteller at Lars Skjelbreia kjørte med hest til bygds om vinteren. En gang var han nedom garveriet på Sand på Roa. Etterpå gikk turen til Gran, der han hadde butikkærend. Turen var lang og kunne vare brorparten av dagen. Folk hadde bedre tid den gangen. På vegen hjem stoppet han innom Morstad. Lars bandt hesten og gikk inn. Moren til Kjell bød Lars på mat. «Je åt nå før jeg reiste», sa Hans og takket beskjedent nei til et måltid. Veien hjem gikk over Gullenhøgda og hjem til gården på Skjelbreia.

>> Tilbake

Våja

Eiendommen Våja er opprinnelig en liten husmannsplass fra slutten av 1800-tallet. Det har bodd skogsarbeidere der som arbeidet i skogen, med fløtning eller i sagbruket på Skjerva. Marka ble dyrket og folk holdt seg sjølberget med husdyr. Våningshuset ble bygd i 1900. Edvart Fredriksens foreldre flyttet til Våja i 1877.

På gården stod det en stue som opprinnelig ble bygd av finner. Stua ble senere flyttet til Stakabekk og deretter til Gudbrandsdalen. Gran almenning kjøpte gården Våja tidlig på 1900 tallet, men solgte huset og den dyrkede jorda ned til Våjavannet i 2015. Skogen rundt beholdt almenningen selv. Siden har eiendommen vært solgt igjen.

>> Tilbake

Kvernstuen

Kvernstuen er et lite bruk på andre sida av elva ved Skjerva sag. I enkelte kilder står det at det var kvern på Skjerva allerede på 1600 tallet, muligens tidlig på 1700 tallet. Våningshuset på Kvernstuen ble bygd på 1800 tallet. Kverna ble brukt med kraft fra fossen, og dekket behovet for de fastboende. Kverna hadde kort levetid, og stod der det senere fiskeyngelklekkeriet stod.

Gårdsbruket Kvernstuen bestod av et toetasjers våningshus med utvendig trapp opp til andre etasje. Bruket har også låve og fjøs, samt et stabbur som nå er revet. Ved siden av stabburet var det en periode et kleskokeri. Den gamle stua, låven og fjøset, står fortsatt (2006).
Betzy og Kristian Kvernstuen bygde nytt våningshus nærmere elveoset. 1981 ble det opplyst at Kvernstuen ble brukt som fritidshus. Opprinnelig var eiendommen et småbruk. Jorda var i registreringsåret brukt delvis til beite, og delvis nedlagt. Betsy Kvernstuen var eier. Etter hennes død ble Kvernstuen solgt.

>> Tilbake

Sørtangen

Sørtangen i 1963 og i 2015. Flyfoto redigert fra norgeibilder.no

Sørtangen lå mellom Skjelbreia og Grøa, og var et gammelt gårsbruk. Det ble kjøpt av Lars Helmenbakken fra Gran i 1885. Grosserer Frøen kjøpte Søndre og Nordre Tangen i 1894. Senere ble stedet drevet av Jonette og Kristian Hvalsbråten. Familien Sogn overtok Sørtangen utpå 1900-tallet.


Les mer om Sørtangen under kapitlet «Grøa».

>> Tilbake

Skjervengen

Kristian Fredriksen (1816 – 1888) og hans kone Marthe (1826 – 1913) var så vidt man vet de første brukerne på Skjervengen. De fikk hele 13 barn, og 9 reiste til Amerika. Kolbjørn Skjervengens bestemor, Anne Mathea, er best kjent som «Jordmor – Mathea» på Skjerva. Hun hadde en lang og vanskelig vei ned til bygda, da veien enda ikke var bygd. Lars Skjervengen kom tilbake fra Amerika, og kjøpte en tomt på fem mål fra Jon Skjerva på Skjerva gård. Kolbjørns far, Petter, bygde et toetasjers våningshus og antakelig låve og fjøs til broren sin, og dette stedet fikk navnet Sandstad.

>> Tilbake

Nordengen

Johannes Otto Nordengen, bedre kjent som Johs, hadde hytte og båthus i vika der Vesleelva renner ut i Skjerva. Det sies at Nordengen bygde eget kraftverk som var i bruk når fossen i Vesleelva hadde stor nok vassføring. Johs Nordengen drev butikk i Volla på Lunner, men solgte denne og åpnet butikk på Skjerva. Han bygde hus med forretning i første etasje omkring 1940. På denne tiden var det mye folk på Skjerva i forbindelse med sagbruket og skogsdriften, og mange hadde Skjervetråkket som base. Det var også flere fastboende med familier som bodde der. I butikken til Nordengen ble det også ordnet med post som skulle sendes ut. I et jubileumsskrift fra Posten er navnet «Skjervevatnet brevhus» nevnt. Nordengenbutikken på Skjerva ble drevet fram til ca. 1965. Mange som fartet til Skjervetraktene før andre verdenskrig handlet ved Elgsjø Landhandleri, G.G. Løken ved Oppdalen kapell eller hos Stokke Landhandleri ved Stubnesvingen. Stokke Landhandleri ble et fast stoppested for mange som skulle til Skjerva etter at butikken på Nordengen ble nedlagt.

>> Tilbake